Regulamin

Regulamin

 

REGULAMIN
17. Festiwal Filmów Jednominutowych 2022

 

1. Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku (Organizator) ogłasza 17. edycję konkursu na najlepsze filmy jednominutowe w 2022 roku w kategoriach: „fabuła”, „mini dokument” oraz „forma”.

2. Każdy film można zgłosić tylko w jednej kategorii konkursowej.

3. W konkursie uczestniczyć mogą zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy, bez ograniczeń wiekowych (osoby niepełnoletnie tylko za pisemną zgodą rodzica/opiekuna).

4. Pod pojęciem filmu jednominutowego Organizator rozumie prace trwające dokładnie 60 sekund. Prace o innej długości niż podana zostaną odrzucone.

5. Autor może nadesłać maksymalnie trzy prace, w dowolnych wybranych kategoriach określonych w punkcie 1. regulaminu.

6. Dozwolone są dwa sposoby przesyłania prac:

a)      SPOSÓB PREFEROWANY – za pośrednictwem strony https://wetransfer.com/ (prosimy o przesłanie linku, umożliwiającego pobranie filmu na adres e-mail: ff1@nck.org.pl ) w pliku w standardowym formacie wideo mp4 lub mov. Nazwą pliku powinno być godło filmu, wpisane do karty zgłoszeniowej. W przypadku zgłoszenia większej liczby filmów, każdy powinien być przesłany w osobnym pliku i opatrzony osobnym godłem,

b)      w przypadku, gdy Autor nie może przesłać filmu za pośrednictwem strony, może przesłać lub dostarczyć pracę osobiście na nośniku zewnętrznym (płyta DVD) na adres Organizatora z adnotacją na kopercie „17. Festiwal Filmów Jednominutowych”. Płyta powinna zostać opatrzona godłem. W razie przesyłania większej liczby filmów, każdy powinien być przesłany na osobnym nośniku, opatrzony osobnym godłem i osobną kartą zgłoszeniową.

Przesyłkę tradycyjną należy przesłać na adres:

Festiwal Filmów Jednominutowych
Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku
ul. Korzenna 33/35
80 – 851 Gdańsk

c) w obu przypadkach razem z filmem należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie https://jednominutowki.pl/)

Nieprzekraczalny termin przesyłania materiałów upływa 26. sierpnia 2022 roku (decyduje data wpływu).

UWAGA: Należy wybrać tylko jeden sposób przesyłania filmów. Prosimy nie przesyłać filmów zarówno online, jak i na tradycyjnych nośnikach.

7. Filmy przesłane bez wypełnionego formularza zgłoszeniowego i/lub godła oraz nie spełniające wymagań technicznych zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

8. Organizator zastrzega, że nie będzie odsyłał nadesłanych prac.

9. Informacje o Autorze nie będą dostępne dla członków Jury, którzy otrzymają zestaw nadesłanych prac opatrzonych godłem. Prace z imieniem i nazwiskiem Autora zawartymi w filmie zostaną odrzucone.

10. Nadsyłając pracę Autor oświadcza, że przysługują mu do niej wyłączne i nieograniczone prawa autorskie, a wszelkie wynikłe z tego tytułu spory przejmuje na siebie, zwalniając z odpowiedzialności prawnej Organizatora konkursu.

11. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej prezentację (w całości lub we fragmentach) na niekomercyjnych pokazach, przygotowanych przez Organizatora oraz jego partnerów, jak również ich utrwalanie, ewentualne wyświetlanie i zamieszczanie na stronach internetowych www.jednominutowki.pl, profilach Festiwalu na platformach www.facebook.com, www.instagram.com, www.twitter.com oraz www.youtube.com, stacjach telewizyjnych, w celach promowania konkursu – bez uiszczania honorarium autorskiego. Pod pojęciem pokazu niekomercyjnego Organizator rozumie prezentację filmów lub ich fragmentów w celach promocyjnych oraz edukacyjnych.

12. Dostarczenie filmu na konkurs przez Autora jest jednoznaczne z zapewnieniem złożonym Organizatorowi konkursu o tym, że film nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności, że jego rozpowszechnianie nie będzie prowadziło do naruszenia prawa do ochrony wizerunku osób przedstawionych w filmie.

13. Każda z zainteresowanych osób ma prawo rokrocznie brać udział w Festiwalu.

14. Organizator przewiduje przyznanie przez Jury następujących nagród pieniężnych:

a)      w kategorii „fabuła”: I nagroda – 3.000,00 zł, II nagroda – 2.000,00 zł

b)      w kategorii „mini dokument”: I nagroda – 3.000,00 zł, II nagroda – 2.000,00 zł

c)      w kategorii „forma”: I nagroda – 3.000,00 zł, II nagroda – 2.000,00 zł

Organizator zastrzega, że możliwy jest inny podział nagród.

Wypłata nagród zostanie dokonana przelewem w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu. Od kwoty nagrody pobrany zostanie podatek dochodowy w wysokości zgodnej z przepisami dotyczącymi podatku dochodowego od osób fizycznych.

15. Jury dokona także wyboru filmów do zestawu finałowego, który będzie uczestniczyć w pokazach w Polsce i za granicą. Włączenie filmu do zestawu finałowego jest formą wyróżnienia.

16. Od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie.

17. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas pokazu finałowego, który odbędzie się w październiku 2022 roku w Gdańsku. Laureaci Festiwalu zostaną powiadomieni o wynikach w ciągu 21  dni od decyzji Jury.

18. Wszystkie działania w ramach konkursu i prezentacji pokonkursowych (pokazy prac, wystawy, wykłady, publikacje, strony internetowe, pokazy w stacjach telewizyjnych i inne) mogą nastąpić jedynie za pisemną zgodą Organizatora i powinny zawierać logo konkursu i Organizatora.

19. Wszystkie działania organizowane w ramach konkursu i angażujące nadesłane filmy są niekomercyjne i nie przynoszą zysków Organizatorowi.

20. Przesyłając film, Autor wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w jego zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) oraz ustawą  z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

projekt: bang bang design | dev.: fry.li
Skip to content