Regulamin

Regulamin

 

REGULAMIN
15. Festiwal Filmów Jednominutowych 2020

 1/ Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku (Organizator) ogłasza 15. edycję konkursu na najlepsze filmy jednominutowe w 2020 roku w kategoriach: „fabuła”, „mini dokument” oraz „forma”.

3/ Każdy zgłoszony film można zgłosić tylko w jednej kategorii konkursowej.

4/ W konkursie uczestniczyć mogą zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy, bez ograniczeń wiekowych (osoby niepełnoletnie za pisemną zgodą rodziców/opiekunów).

5/ Pod pojęciem filmu jednominutowego Organizator rozumie prace trwające dokładnie 60 sekund. Prace o innej długości niż podana zostaną odrzucone.

6/ Dozwolone są dwa sposoby przesyłania prac:
a/ za pośrednictwem strony www.jednominutowki.pl (preferowany):

w pliku w standardowym formacie wideo mp4 lub mov (format obrazu 16:9). Nazwą pliku powinno być godło filmu. W przypadku przesyłania większej liczby filmów, każdy powinien być przesłany w osobnym pliku i opatrzony osobnym godłem,
b/ w przypadku, kiedy Autor nie może przesłać filmu za pośrednictwem strony, może przesłać lub dostarczyć pracę osobiście na nośniku zewnętrznym (płyta DVD) na adres Organizatora z adnotacją na kopercie „jednominutówki”. Płyta powinna zostać opatrzona godłem. W razie przesyłania większej liczby filmów, każdy powinien być przesłany na osobnym nośniku, opatrzony osobnym godłem i osobną kartą zgłoszeniową.

W obu przypadkach należy przesłać wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie www.jednominutowki.pl) pocztą na adres Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku. Nieprzekraczalny termin przesyłania materiałów upływa 24. sierpnia 2020 roku (decyduje data wpływu). Formularz należy przesłać na adres:
Bartosz Filip
Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku
ul. Korzenna 33/35
80 – 851 Gdańsk
(z adnotacją „jednominutówki”)
UWAGA: Należy wybrać tylko jeden sposób przesyłania filmów. Prosimy nie przesyłać filmów zarówno poprzez stronę, jak i na tradycyjnych nośnikach.

7/ Filmy przesłane bez wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego i/lub godła oraz nie spełniające wymagań technicznych zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

8/ Organizator nie będzie odsyłał nadesłanych prac.

9/ Informacje o Autorze nie będą dostępne dla członków Jury, którzy otrzymają zestaw nadesłanych prac opatrzonych godłem. Prace z danymi o Autorze zawartymi w filmie zostaną odrzucone.

10/ Nadsyłając pracę Autor oświadcza, że przysługują mu do pracy wyłączne i nieograniczone prawa autorskie i wszelkie wynikłe z tego tytułu spory przejmuje na siebie, zwalniając z odpowiedzialności prawnej Organizatora konkursu.

11/ Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej prezentację (w całości lub we fragmentach) na niekomercyjnych pokazach, przygotowanych przez Organizatora oraz jego partnerów, jak również ich utrwalanie, ewentualne wyświetlanie i zamieszczanie na stronach internetowych www.jednominutowki.pl, profilach Festiwalu na platformach www.facebook.com, www.twitter.com oraz www.youtube.com, stacjach telewizyjnych, w celach promowania konkursu – bez uiszczania honorarium autorskiego. Pod pojęciem pokazu niekomercyjnego Organizator rozumie prezentację filmów w celach promocyjnych oraz edukacyjnych.

12/ Dostarczenie filmu przez Autora na konkurs jest jednoznaczne z zapewnieniem złożonym Organizatorowi konkursu o tym, iż film nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności, że jego rozpowszechnianie nie będzie prowadziło do naruszenia prawa do ochrony wizerunku osób przedstawionych w filmie.

13/ Autor nadesłać może maksymalnie trzy prace, w dowolnie wybranych kategoriach określonych w punkcie 1. regulaminu.

14/ Każda z zainteresowanych osób ma prawo rokrocznie brać udział w Festiwalu.

15/ Organizator przewiduje przyznanie przez Jury następujących nagród pieniężnych:
a/ w kategorii „fabuła”: I nagroda – 3.000,00 zł, II nagroda – 2.000,00 zł
b/ w kategorii „mini dokument”: I nagroda – 3.000,00 zł, II nagroda – 2.000,00 zł
c/ w kategorii „forma”: I nagroda – 3.000,00 zł, II nagroda – 2.000,00 zł
Organizator zastrzega, że możliwy jest inny podział nagród.
Wypłata nagród zostanie dokonana przelewem w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu. Od kwoty nagrody pobrany zostanie podatek dochodowy w wysokości zgodnej z przepisami dotyczącymi podatku dochodowego od osób fizycznych.

16/ Jury dokona także wyboru filmów do zestawu finałowego, który będzie uczestniczyć w pokazach w Polsce i za granicą. Włączenie filmu do zestawu finałowego jest formą wyróżnienia.

17/ Od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie.

18/ Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas 15.Festiwalu Filmów Jednominutowych w Gdańsku, który odbędzie się w październiku 2020 roku. Laureaci Festiwalu zostaną powiadomieni o wynikach w ciągu 15 dni od decyzji Jury.

19/ Wszystkie działania w ramach konkursu i prezentacji pokonkursowych (pokazy prac, wystawy, wykłady, publikacje, strony internetowe, pokazy w stacjach telewizyjnych i inne) mogą nastąpić jedynie za pisemną zgodą Organizatora i powinny zawierać logo konkursu i Organizatora.

20/ Wszystkie działania organizowane w ramach konkursu i angażujące nadesłane filmy są niekomercyjne i nie przynoszą zysków Organizatorowi.

21/ Przesyłając film Autor wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w jego zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) oraz ustawą  z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

projekt: bang bang design | dev.: fry.li
Skip to content