Regulamin

Regulamin

 

REGULAMIN
12. Festiwal Filmów Jednominutowych 2017

1/ Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku (Organizator) ogłasza 12. edycję konkursu na najlepsze filmy jednominutowe w 2017 roku w kategoriach „fabuła”, „mini dokument”, „forma”.

2/ W konkursie uczestniczyć mogą zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy, bez ograniczeń wiekowych (osoby niepełnoletnie za zgodą rodziców/opiekunów).

3/ Pod pojęciem filmu/formy jednominutowej Organizator rozumie prace trwające dokładnie 60 sekund. Prace o innej długości niż podana, zostaną odrzucone.

4/ Dozwolone są dwa sposoby przesyłania prac:
a/ za pośrednictwem strony jednominutowki.pl (preferowany): w pliku w standardowym formacie wideo mp4 lub mov w kodeku H.264/MPEG4, w rozdzielczości SD: 720/576 25fps z bitrate nie mniejszym niż 4 Mbit/s (format obrazu 16:9), HD: 1280/720 25/50 fps z bitrate nie mniejszym niż 6 Mbit/s lub 1920/1080 25fps z bitrate nie mniejszym niż 9 Mbit/s. Nazwą pliku powinno być godło filmu. W przypadku przesyłania większej ilości filmów, każdy powinien być przesłany w osobnym pliku i opatrzony osobnym godłem,

b/ w przypadku, kiedy Autor nie może przesłać filmu za pośrednictwem strony, może przesłać lub dostarczyć pracę osobiście na nośniku zewnętrznym (płyta DVD) na adres Organizatora z adnotacją na kopercie „jednominutówki”. Płyta powinna zostać opatrzona godłem. W razie przesyłania większej ilości filmów, każdy powinien być przesłany na osobnym nośniku, opatrzony osobnym godłem i osobną kartą zgłoszeniową.

W obu przypadkach należy przesłać wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie jednominutowki.pl) pocztą na adres Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku. Nieprzekraczalny termin przesyłania materiałów upływa 25. sierpnia 2017 roku (decyduje data wpływu). Formularz należy przesłać na adres:

Bartosz Filip
Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku
ul. Korzenna 33/35
80 – 851 Gdańsk
(z adnotacją „jednominutówki”)
UWAGA: Należy wybrać tylko jeden sposób przesyłania filmów. Prosimy nie przesyłać filmów zarówno poprzez stronę, jak i na tradycyjnych nośnikach.

5/ Filmy przesłane bez wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego i/lub godła oraz nie spełniające wymagań technicznych zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

6/ Organizator nie będzie odsyłał nadesłanych prac.

7/ Informacje o Autorze nie będą dostępne dla członków Jury, którzy otrzymają zestaw nadesłanych prac opatrzonych godłem. Prace z danymi o Autorze zawartymi w pliku zostaną odrzucone.

8/ Nadsyłając pracę Autor oświadcza, że przysługują mu do pracy wyłączne i nieograniczone prawa autorskie i wszelkie wynikłe z tego tytułu spory przejmuje na siebie, zwalniając z odpowiedzialności prawnej Organizatora konkursu.

9/ Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej prezentację na niekomercyjnych pokazach, przygotowanych przez Organizatora oraz jego partnerów, jak również ich utrwalanie, ewentualne wyświetlanie i zamieszczanie na stronach internetowych jednominutowki.pl, www.theoneminutes.org, profilach Festiwalu na platformach www.facebook.com, www.twitter.com oraz www.youtube.com, stacjach telewizyjnych w celach promowania konkursu – bez uiszczania honorarium autorskiego. Pod pojęciem pokazu niekomercyjnego Organizator rozumie prezentację filmów w celach promocyjnych oraz edukacyjnych.

10/ Dostarczenie filmu przez Autora na konkurs jest jednoznaczne z zapewnieniem złożonym Organizatorowi konkursu o tym, iż film nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności, że jego rozpowszechnianie nie będzie prowadziło do naruszenia prawa do ochrony wizerunku osób przedstawionych w filmie.

11/ Autor nadesłać może maksymalnie trzy prace w dowolnych wybranych kategoriach określonych w punkcie 1. Regulaminu.

12/ Każdy z zainteresowanych ma prawo rokrocznie brać udział w Festiwalu.

13/ Organizator przewiduje przyznanie przez Jury następujących nagród pieniężnych:
a/ w kategorii „fabuła”: I nagroda – 3.000,00 zł, II nagroda – 2.000,00 zł
b/ w kategorii „mini dokument”: I nagroda – 3.000,00 zł, II nagroda – 2.000,00 zł
c/ w kategorii „forma”: I nagroda – 3.000,00 zł, II nagroda – 2.000,00 zł
Organizator zastrzega, że możliwy jest inny podział nagród.
Wypłata nagród zostanie dokonana przelewem w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu. Od kwoty nagrody pobrany zostanie podatek dochodowy w wysokości zgodnej z przepisami dotyczącymi podatku dochodowego od osób fizycznych.

14/ Jury dokona także wyboru filmów, które będą uczestniczyć w pokazach w Polsce i za granicą. Włączenie filmu do pokazu jest formą wyróżnienia.

15/ Od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie.

16/ Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas pokazu finałowego, który odbędzie się w październiku 2017 roku w Gdańsku. Laureaci Festiwalu zostaną powiadomieni o wynikach w ciągu 15 dni od decyzji Jury.

17/ Wszystkie działania w ramach konkursu i prezentacji pokonkursowych (pokazy prac, wystawy, wykłady, publikacje, strony internetowe, pokazy w stacjach telewizyjnych i inne) mogą nastąpić jedynie za pisemną zgodą Organizatora i powinny zawierać logo konkursu i Organizatora.

18/ Wszystkie działania organizowane w ramach konkursu i angażujące nadesłane filmy są niekomercyjne i nie przynoszą zysków Organizatorowi.

19/ Przesyłając film Autor wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w jego zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu (zgodnie z Ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

projekt: bang bang design | dev.: fry.li